Adatkezelési tájékoztató és cookie tájékoztató

Cookie tájékoztató

Ez a weboldal ún. sütiket (cookie-kat) használ a zökkenőmentes és zavartalan böngészés biztosításához.


A sütik kis méretű adatcsomagok, fájlok, melyeket a legtöbb böngésző alapbeállítás szerint automatikusan fogad és tárol az Ön gépén, illetve visszaküldi az adott weboldal meglátogatásakor. Természetesen Önnek bármikor módja van böngészőjében a sütik törlésére, letiltására, szükség esetén újbóli engedélyezésére. Ön az oldalunk böngészésével elfogadja a sütik használatát, amennyiben letiltotta azokat, tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nem vagy nem megfelelően működnek.


Népszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi oldalakon olvashat:

Chrome

Firefox

Internet Explorer


Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Szabó Egészségügyi Szolgáltató Bt.
Székhely/postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 51.; adószám: 25681150-2-15
Elérhetőség: szabolcsoptika@gmail.com
Cégjegyzékszám: 15-06-084738
Adatkezelő kijelenti : EU GDPR rendeletben 12 pontban előírtak az adatbirtokos részére teljes mértékben biztosított a jogosultsága.

A honlapunk használatával összefüggő személyes adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt (továbbiakban: „Ön" vagy „Érintett") az ilyen személyes adatok kezelése során követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Önt az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzleti tevékenysége kapcsán hozzá kerülő és ezután általa kezelt személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „Rendelet") rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja.

Fontos: Önnek jogában áll az Ön személyes adatainak törlését kérni, illetve további konkrét tájékoztatást kérni az Önt érintő konkrét adatkezelésekről. További részletek a 3.4 pontban.


2. A kezelt adatok és érintettek köre

2.1 Alapvető sütik (cookie-k)

A weboldal látogatása során anonim módon a látogatókat cookie-kal (sütikkel) azonosítja, amely a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Természetesen Önnek bármikor módja van böngészőjében a sütik (cookie-k) törlésére, letiltására, szükség esetén újbóli engedélyezésére (lásd fentebb).

Amennyiben Ön engedélyezi a cookie-k használatát, akkor az oldal részletesen az alábbi cookie adatokat tárolhatja (megtekintett oldal tartalmától függően):

  • A munkamenet (session) cookie.  Kezelt adatok köre: Nincs személyes adat. A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén, vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.
    A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik. Ez a cookie (süti) személyes adatoktól függetlenül azonosítja a látogatót. Ez a cookie az oldal megtekintésével eltárolódik az Ön gépén és a böngészési folyamat végeztével, vagyis az oldal elhagyásával törlődik az Ön gépéről.
  • Az oldal alján "A weboldalunkon cookie-kat használunk – Rendben" sáv elfogadásának interakciója kerül eltárolásra, hogy ne jöjjön fel minden alkalommal ez a sáv, ha már el lett egyszer fogadva. Ezt a cookie-t 15 napig tárolja az Ön gépe, utána törlődik és újra megjelenik majd a "A weboldalunkon cookie-kat használunk – Rendben" sáv, ha meglátogatja a weboldalt. Kezelt adatok köre: Nincs személyes adat. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja). EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.
  • Egyéb külső szolgáltatók sütijei (Youtube, Google). Különféle külső szolgáltatásokat is használunk, például a Google Maps (Térkép a Kapcsolat oldalon) és a külső videó szolgáltatókat (Youtube videó a weboldalon), melyek sütiket küldhetnek az Ön gépére. Ebben az esetben a sütik tárolását nem az oldal Adatkezelője felügyeli, nincs ráhatása arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek. Ezekről a gyüjtőtt adatokról tájékozodjon a külső szolgáltatók weboldalán!

2.2 Időpontfoglalás

 

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, időpont

Az adatkezelés célja: Időpont biztosítása a foglalásnak megfelelően, a látásvizsgálat biztosítása az Ön részére

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

Adatkezelés időtartama: a látásvizsgálat hónapjának utolsó napján az Adatkezelő törli az adatokat

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: nem tud időpontot foglalni

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

 

3. Az Ön jogi, jogorvoslati lehetőségei

 

A fenti adatkezelésekkel kapcsolatban Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg, illetve ezeket a jogait az alábbiak szerint érvényesítheti:

Ön bármikor jogosult a rá vonatkozó és az Ön által kezelt adatokról tájékoztatást kérni, a rögzített adatainak helyesbítését, kiegészítését, törlését, zárolását kérni, továbbá élhet az adathordozhatósághoz, valamint személyes adataihoz való hozzáférési jogával és tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

Az előző bekezdésben meghatározott jog gyakorlása iránti kérelmét Ön elsősorban az adatvédelmi felelőshöz nyújthatja be.

 

3.1 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Ön a fent pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Ön részére, kivéve, ha Ön azt nem írásban, papíralapon kéri. Adatkezelő szóbeli tájékoztatást sem telefonon keresztül, sem élőszóban nem ad.

Ön a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 3.4 pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 4. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

3.2 Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Ön írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön által, megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Ön által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

3.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Ön írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogja Önt.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatja e címzettek kilétéről.

3.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Ön kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: I.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; II.) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; III) Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, IV) Ön tiltakozik az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, V) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; VI) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges I) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; II) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; II) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy IV) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, a Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben az Ön által átadott személyes adatokra korlátozódik ez a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

– más adatkezelőhöz továbbítsa,

– kérje az adatok közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult kíván-e élni jogával. Ön az adathordozhatósághoz való joga keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért Ön jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

3.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Ön az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

– a Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

– a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról írásbeli véleményben tájékoztatja Önt.

Ön az adatkezelés ellen tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton), illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

3.7. Az elhunyt érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

– az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint

– saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

3.8. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 3.1. – 3.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt, valamint arról, hogy a Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az Ön kérelmének alapján történő intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

3.9. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

4. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Ön a jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Ön jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Önt. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ön az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; www.naih.hu) fordulhat vagy

b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

5. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Ön és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

6. Adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések, adattovábbítás

 

6.1 Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

 

A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára.

Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

6.2 Adatbiztonsági intézkedések

 

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

– változatlansága igazolható (adatintegritás);

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

7. Weboldalt üzemeltető partner


Tárhely.EU Kft.
Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4
Cégjegyzékszám: 01-09-909968

 

8. Egyéb rendelkezések

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak tekintetében módosítás történik, úgy arról Adatkezelő Önt az Adatkezelő honlapján elhelyezett módosítás közlésével és az új adatkezelési tájékoztató hatályba lépési időpontjának feltüntetésével értesíti.

Amennyiben a Ön más természetes személy adatait adta meg az Adatkezelőnek vagy fiktív adatokat közölt Adatkezelővel és ezzel bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult Önnel szemben kártérítési igényének érvényesítésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön a személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, az az Ön saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

 

 

 

 

 

Nyitva tartás


Hétfő  9-15

Kedd  9-15

Szerda  9-15

Csütörtök  9-15

Péntek  9-15

Szombat  ZÁRVA

Vasárnap  ZÁRVA

Fizetési módok


Mastercard

VISA

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk! Olvasd el az adatvédelmi tájékoztatót!